سوالات آزمون فنی و حرفه ای

19 مطلب

نمونه سوالات آزمون دوره کارگاه جوشکاری در فنی و حرفه ای همراه با پاسخنامه

دید کلی : نمونه سوالات آزمون دوره کارگاه جوشکاری در فنی و حرفه ای همراه با پاسخنامه دارای 123 سوال توضیحات کامل : نمونه سوالات آزمون دوره کارگاه جوشکاری در فنی و حرفه ای  دارای 123 سوال همراه با پاسخنامه   بخشی از سوالات   1) ایجاد عیوب جوش به علت رعایت نکردن چه عواملی است ؟ الف) شرایط جوشکاری…

نمونه سوالات آزمون کتبی مهارت دوره مانتودوزی در فنی و حرفه ای

دید کلی : نمونه سوالات آزمون کتبی مهارت دوره مانتودوزی در فنی و حرفه ای داری 40 سوال بدون پاسخنامه توضیحات کامل : نمونه سوالات آزمون کتبی مهارت دوره مانتودوزی در فنی و حرفه ای داری 40 سوال بدون پاسخنامه   بخشی از سوالات 1) نام دیگر چرخ سری دوزی یا پاك دوزی چیست؟ الف)مادگی دوز ب)صنعتی ج)راسته دوز د)اورولوك…

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره لوله کشی گاز خانگی و تجاری در فنی و حرفه ای

دید کلی : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره لوله کشی گاز خانگی وتجاری در فنی و حرفه ای داری 160سوال بدون پاسخنامه توضیحات کامل : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره لوله کشی گاز خانگی وتجاری در فنی و حرفه ای داری  160سوال بدون پاسخنامه   بخشی از سوالات :   1-برای سوراخ کردن دیوار از چه نوع می شود؟ الف)…

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق صنعتی در فنی و حرفه ای

دید کلی : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق صنعتی در فنی و حرفه ای داری 160 سوال همراه با کلید پاسخنامه توضیحات کامل : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق صنعتی در فنی و حرفه ای داری  160 سوال همراه با کلید پاسخنامه     بخشی از سوالات :   1- اتصال پیل ها بصورت سری کدام کمیت راتقویت…

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره کاربر مواد شیمیایی در فنی و حرفه ای

دید کلی : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره کاربر مواد شیمیایی در فنی و حرفه ای داری 40 سوال بدون پاسخنامه توضیحات کامل : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره کاربر مواد شیمیایی در فنی و حرفه ای داری  40سوال بدون پاسخنامه   بخشی از سوالات :   1  ) آتش های طبقه A کدامند ؟                                                                     الف- جامدات ب -…

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره مواد شیمیایی درآرایش زنانه در فنی و حرفه ای

دید کلی : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره مواد شیمیایی درآرایش زنانه در فنی و حرفه ای داری 40 سوال بدون پاسخنامه توضیحات کامل : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره مواد شیمیایی درآرایش زنانه در فنی و حرفه ای داری  40سوال بدون پاسخنامه   بخشی از سوالات :   برای خاموش کردن آتشسوزی جامدات از کدام گزینه زیر استفاده میشود؟…

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره فتوشاپ در فنی و حرفه ای

دید کلی : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره فتوشاپ در فنی و حرفه ای داری 109 سوال بدون پاسخنامه توضیحات کامل : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره فتوشاپ در فنی و حرفه ای داری  109 سوال بدون پاسخنامه بخشی از سوالات :   1 - برای ایجاد اعوجاج در محدوده انتخاب شده از کدام گزینه استفاده می شود ؟ الف-…

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای

دید کلی : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس ونگهداری خودرو در فنی و حرفه ای داری 40 سوال همراه با پاسخنامه توضیحات کامل : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس ونگهداری خودرو در فنی و حرفه ای داری  40 سوال همراه با پاسخنامه   بخشی از سوالات : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-برای پرداخت کردن سطوح تخت از کدام سوها نهای زیر…

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سیستم سوخت رسانی رشته مکانیک خودرو در فنی و حرفه ای

دید کلی : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سیستم سوخت رسانی رشته مکانیک خودرو در فنی و حرفه ای دارای 20سوال توضیحات کامل : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سیستم سوخت رسانی رشته مکانیک خودرو  در فنی و حرفه ای دارای  20سوال همراه با پاسخنامه     بخشی از سوالات :   ازخاصیت های مهم بنزین درموتورهای احتراق داخلی که…

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای

دید کلی : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای دارای 80سوال توضیحات کامل : نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای دارای  80سوال   ... بخشی از سوالات :   2. برای خاموش کردن آتش های برق کدام خاموش کننده استفاده می شود؟   co2الف- H2o ب- …